Fork me on GitHub

Pandas学习

本文首发于我的博客:gongyanli.com

参考视频:莫烦的Pandas视频

前言:其实我之前看过pandas的书,但是本着看过就忘记的原则,下次再看见他的时候,反正看着很熟悉,怎么用早就抛到九霄云外了。所以这次网上看了几个简单的小视频,然后总结了以下,虽然没有以前看得那么繁琐,但我一直认为够用就好,不够用的等到用的时候再去查找。

一、安装

windows:pip install pandas(anaconda下)
mac:pip install pandas
linux:pip install pandas

二、导入

import pandas as pd
import numpy as np

三、Pandas–基本介绍

Numpy和Pandas区别:

Numpy:列表形式,没有数值标签,类似于python的列表
Pandas:字典形式,类似于python的字典

Series:

s = pd.Series([1,3,6,np.nan,44,1])
print(s)

"""
0   1.0
1   3.0
2   6.0
3   NaN
4  44.0
5   1.0
dtype: float64
"""

DataFrame:

dates = pd.date_range('20160101',periods=6)
df = pd.DataFrame(np.random.randn(6,4),index=dates,columns=['a','b','c','d'])
print(df)

"""
          a     b     c     d
2016-01-01 -0.253065 -2.071051 -0.640515 0.613663
2016-01-02 -1.147178 1.532470 0.989255 -0.499761
2016-01-03 1.221656 -2.390171 1.862914 0.778070
2016-01-04 1.473877 -0.046419 0.610046 0.204672
2016-01-05 -1.584752 -0.700592 1.487264 -1.778293
2016-01-06 0.633675 -1.414157 -0.277066 -0.442545
"""

print(df['b'])

"""
2016-01-01  -2.071051
2016-01-02  1.532470
2016-01-03  -2.390171
2016-01-04  -0.046419
2016-01-05  -0.700592
2016-01-06  -1.414157
Freq: D, Name: b, dtype: float64
"""

df1 = pd.DataFrame(np.arange(12).reshape((3,4)))
print(df1)

"""
  0 1  2  3
0 0 1  2  3
1 4 5  6  7
2 8 9 10 11
"""

df2 = pd.DataFrame({'A' : 1.,
        'B' : pd.Timestamp('20130102'),
        'C' : pd.Series(1,index=list(range(4)),dtype='float32'),
        'D' : np.array([3] * 4,dtype='int32'),
        'E' : pd.Categorical(["test","train","test","train"]),
        'F' : 'foo'})

print(df2)

"""
   A     B  C D   E  F
0 1.0 2013-01-02 1.0 3  test foo
1 1.0 2013-01-02 1.0 3 train foo
2 1.0 2013-01-02 1.0 3  test foo
3 1.0 2013-01-02 1.0 3 train foo
"""

print(df2.dtypes)

"""
df2.dtypes
A      float64
B  datetime64[ns]
C      float32
D       int32
E     category
F      object
dtype: object
"""

print(df2.index)

# Int64Index([0, 1, 2, 3], dtype='int64')

print(df2.columns)

# Index(['A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F'], dtype='object')

print(df2.values)

"""
array([[1.0, Timestamp('2013-01-02 00:00:00'), 1.0, 3, 'test', 'foo'],
    [1.0, Timestamp('2013-01-02 00:00:00'), 1.0, 3, 'train', 'foo'],
    [1.0, Timestamp('2013-01-02 00:00:00'), 1.0, 3, 'test', 'foo'],
    [1.0, Timestamp('2013-01-02 00:00:00'), 1.0, 3, 'train', 'foo']], dtype=object)
"""

print(df2.describe())

"""
     A  C  D
count 4.0 4.0 4.0
mean  1.0 1.0 3.0
std  0.0 0.0 0.0
min  1.0 1.0 3.0
25%  1.0 1.0 3.0
50%  1.0 1.0 3.0
75%  1.0 1.0 3.0
max  1.0 1.0 3.0
"""

print(df2.T)

"""          
0          1          2 \
A          1          1          1  
B 2013-01-02 00:00:00 2013-01-02 00:00:00 2013-01-02 00:00:00  
C          1          1          1  
D          3          3          3  
E         test        train         test  
F         foo         foo         foo  

           3 
A          1 
B 2013-01-02 00:00:00 
C          1 
D          3 
E        train 
F         foo 

"""

print(df2.sort_index(axis=1, ascending=False))

"""
   F   E D  C     B  A
0 foo  test 3 1.0 2013-01-02 1.0
1 foo train 3 1.0 2013-01-02 1.0
2 foo  test 3 1.0 2013-01-02 1.0
3 foo train 3 1.0 2013-01-02 1.0
"""

print(df2.sort_values(by='B'))

"""
   A     B  C D   E  F
0 1.0 2013-01-02 1.0 3  test foo
1 1.0 2013-01-02 1.0 3 train foo
2 1.0 2013-01-02 1.0 3  test foo
3 1.0 2013-01-02 1.0 3 train foo
"""

四、Pandas–选择数据

dates = pd.date_range('20130101', periods=6)
df = pd.DataFrame(np.arange(24).reshape((6,4)),index=dates, columns=['A','B','C','D'])

"""
       A  B  C  D
2013-01-01  0  1  2  3
2013-01-02  4  5  6  7
2013-01-03  8  9 10 11
2013-01-04 12 13 14 15
2013-01-05 16 17 18 19
2013-01-06 20 21 22 23
"""

简单筛选

print(df['A'])
print(df.A)

"""
2013-01-01   0
2013-01-02   4
2013-01-03   8
2013-01-04  12
2013-01-05  16
2013-01-06  20
Freq: D, Name: A, dtype: int64
"""

print(df[0:3]) # 跨越多行

"""
      A B  C  D
2013-01-01 0 1  2  3
2013-01-02 4 5  6  7
2013-01-03 8 9 10 11
"""

print(df['20130102':'20130104']) # 跨越多列

"""
A  B  C  D
2013-01-02  4  5  6  7
2013-01-03  8  9 10 11
2013-01-04 12 13 14 15
"""

标签loc筛选

print(df.loc['20130102'])
"""
A  4
B  5
C  6
D  7
Name: 2013-01-02 00:00:00, dtype: int64
"""

print(df.loc[:,['A','B']]) 
"""
       A  B
2013-01-01  0  1
2013-01-02  4  5
2013-01-03  8  9
2013-01-04 12 13
2013-01-05 16 17
2013-01-06 20 21
"""

print(df.loc['20130102',['A','B']])
"""
A  4
B  5
Name: 2013-01-02 00:00:00, dtype: int64
"""

序列iloc筛选

print(df.iloc[3,1])
# 13

print(df.iloc[3:5,1:3])
"""
       B  C
2013-01-04 13 14
2013-01-05 17 18
"""

print(df.iloc[[1,3,5],1:3])
"""
       B  C
2013-01-02  5  6
2013-01-04 13 14
2013-01-06 21 22

"""

混合ix筛选

print(df.ix[:3,['A','C']])
"""
      A  C
2013-01-01 0  2
2013-01-02 4  6
2013-01-03 8 10
"""

判断筛选

print(df[df.A>8])
"""
       A  B  C  D
2013-01-04 12 13 14 15
2013-01-05 16 17 18 19
2013-01-06 20 21 22 23
"""

五、Pandas–设置值

dates = pd.date_range('20130101', periods=6)
df = pd.DataFrame(np.arange(24).reshape((6,4)),index=dates, columns=['A','B','C','D'])

"""
       A  B  C  D
2013-01-01  0  1  2  3
2013-01-02  4  5  6  7
2013-01-03  8  9 10 11
2013-01-04 12 13 14 15
2013-01-05 16 17 18 19
2013-01-06 20 21 22 23
"""

根据位置loc和iloc设置值

df.iloc[2,2] = 1111
df.loc['20130101','B'] = 2222

"""
       A   B   C  D
2013-01-01  0 2222   2  3
2013-01-02  4   5   6  7
2013-01-03  8   9 1111 11
2013-01-04 12  13  14 15
2013-01-05 16  17  18 19
2013-01-06 20  21  22 23
"""

根据条件设置值

df.B[df.A>4] = 0
"""
        A   B   C  D
2013-01-01  0 2222   2  3
2013-01-02  4   5   6  7
2013-01-03  8   0 1111 11
2013-01-04 12   0  14 15
2013-01-05 16   0  18 19
2013-01-06 20   0  22 23 
"""

按行或列设置值

df['F'] = np.nan
"""
       A   B   C  D  F
2013-01-01  0 2222   2  3 NaN
2013-01-02  4   5   6  7 NaN
2013-01-03  8   0 1111 11 NaN
2013-01-04 12   0  14 15 NaN
2013-01-05 16   0  18 19 NaN
2013-01-06 20   0  22 23 NaN
"""

添加数据–长度必须对齐

df['E'] = pd.Series([1,2,3,4,5,6], index=pd.date_range('20130101',periods=6)) 
"""
       A   B   C  D  F E
2013-01-01  0 2222   2  3 NaN 1
2013-01-02  4   5   6  7 NaN 2
2013-01-03  8   0 1111 11 NaN 3
2013-01-04 12   0  14 15 NaN 4
2013-01-05 16   0  18 19 NaN 5
2013-01-06 20   0  22 23 NaN 6
"""

六、Pandas–处理丢失值

dates = pd.date_range('20130101', periods=6)
df = pd.DataFrame(np.arange(24).reshape((6,4)),index=dates, columns=['A','B','C','D'])
df.iloc[0,1] = np.nan
df.iloc[1,2] = np.nan
"""
       A   B   C  D
2013-01-01  0  NaN  2.0  3
2013-01-02  4  5.0  NaN  7
2013-01-03  8  9.0 10.0 11
2013-01-04 12 13.0 14.0 15
2013-01-05 16 17.0 18.0 19
2013-01-06 20 21.0 22.0 23
"""

pd.dropna()–删除缺失值所在的行或列

df.dropna(
axis=0,   # 0: 对行进行操作; 1: 对列进行操作
how='any'  # 'any': 只要存在 NaN 就 drop 掉; 'all': 必须全部是 NaN 才 drop 
) 
"""
       A   B   C  D
2013-01-03  8  9.0 10.0 11
2013-01-04 12 13.0 14.0 15
2013-01-05 16 17.0 18.0 19
2013-01-06 20 21.0 22.0 23
"""

pd.fillna()–填充缺失值

df.fillna(value=0)
"""
       A   B   C  D
2013-01-01  0  0.0  2.0  3
2013-01-02  4  5.0  0.0  7
2013-01-03  8  9.0 10.0 11
2013-01-04 12 13.0 14.0 15
2013-01-05 16 17.0 18.0 19
2013-01-06 20 21.0 22.0 23
"""

pd.isnull()–判断缺失值,True为缺失值

df.isnull() 
"""
        A   B   C   D
2013-01-01 False  True False False
2013-01-02 False False  True False
2013-01-03 False False False False
2013-01-04 False False False False
2013-01-05 False False False False
2013-01-06 False False False False
"""

检查数据中是否存在NaN,如果存在返回True

np.any(df.isnull()) == True 
# True

六、Pandas–导入导出数据

pandas可读取格式:csv、excel、json、html、pickle等,详见官方文档

读取csv

#读取csv
data = pd.read_csv('student.csv')

#打印出data
print(data)

将资料存取成pickle

data.to_pickle('student.pickle')

七、Pandas–合并–concat

axis–合并方向(axis=0是预设值)

#定义资料集
df1 = pd.DataFrame(np.ones((3,4))*0, columns=['a','b','c','d'])
df2 = pd.DataFrame(np.ones((3,4))*1, columns=['a','b','c','d'])
df3 = pd.DataFrame(np.ones((3,4))*2, columns=['a','b','c','d'])

#concat纵向合并
res = pd.concat([df1, df2, df3], axis=0)

#打印结果
print(res)
#   a  b  c  d
# 0 0.0 0.0 0.0 0.0
# 1 0.0 0.0 0.0 0.0
# 2 0.0 0.0 0.0 0.0
# 0 1.0 1.0 1.0 1.0
# 1 1.0 1.0 1.0 1.0
# 2 1.0 1.0 1.0 1.0
# 0 2.0 2.0 2.0 2.0
# 1 2.0 2.0 2.0 2.0
# 2 2.0 2.0 2.0 2.0

ignore_index (重置 index)

#承上一个例子,并将index_ignore设定为True
res = pd.concat([df1, df2, df3], axis=0, ignore_index=True)

#打印结果
print(res)
#   a  b  c  d
# 0 0.0 0.0 0.0 0.0
# 1 0.0 0.0 0.0 0.0
# 2 0.0 0.0 0.0 0.0
# 3 1.0 1.0 1.0 1.0
# 4 1.0 1.0 1.0 1.0
# 5 1.0 1.0 1.0 1.0
# 6 2.0 2.0 2.0 2.0
# 7 2.0 2.0 2.0 2.0
# 8 2.0 2.0 2.0 2.0

join(合并方式)–join=’outer’是预设值

#定义资料集
df1 = pd.DataFrame(np.ones((3,4))*0, columns=['a','b','c','d'], index=[1,2,3])
df2 = pd.DataFrame(np.ones((3,4))*1, columns=['b','c','d','e'], index=[2,3,4])

#纵向"外"合并df1与df2
res = pd.concat([df1, df2], axis=0, join='outer')

print(res)
#   a  b  c  d  e
# 1 0.0 0.0 0.0 0.0 NaN
# 2 0.0 0.0 0.0 0.0 NaN
# 3 0.0 0.0 0.0 0.0 NaN
# 2 NaN 1.0 1.0 1.0 1.0
# 3 NaN 1.0 1.0 1.0 1.0
# 4 NaN 1.0 1.0 1.0 1.0


#承上一个例子
#纵向"内"合并df1与df2
res = pd.concat([df1, df2], axis=0, join='inner')

#打印结果
print(res)
#   b  c  d
# 1 0.0 0.0 0.0
# 2 0.0 0.0 0.0
# 3 0.0 0.0 0.0
# 2 1.0 1.0 1.0
# 3 1.0 1.0 1.0
# 4 1.0 1.0 1.0

#重置index并打印结果
res = pd.concat([df1, df2], axis=0, join='inner', ignore_index=True)
print(res)
#   b  c  d
# 0 0.0 0.0 0.0
# 1 0.0 0.0 0.0
# 2 0.0 0.0 0.0
# 3 1.0 1.0 1.0
# 4 1.0 1.0 1.0
# 5 1.0 1.0 1.0

join_axes (依照 axes 合并)

#定义资料集
df1 = pd.DataFrame(np.ones((3,4))*0, columns=['a','b','c','d'], index=[1,2,3])
df2 = pd.DataFrame(np.ones((3,4))*1, columns=['b','c','d','e'], index=[2,3,4])

#依照`df1.index`进行横向合并
res = pd.concat([df1, df2], axis=1, join_axes=[df1.index])

#打印结果
print(res)
#   a  b  c  d  b  c  d  e
# 1 0.0 0.0 0.0 0.0 NaN NaN NaN NaN
# 2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
# 3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0

#移除join_axes,并打印结果
res = pd.concat([df1, df2], axis=1)
print(res)
#   a  b  c  d  b  c  d  e
# 1 0.0 0.0 0.0 0.0 NaN NaN NaN NaN
# 2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
# 3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
# 4 NaN NaN NaN NaN 1.0 1.0 1.0 1.0

append (添加数据)–只有纵向合并,没有横向合并

#定义资料集
df1 = pd.DataFrame(np.ones((3,4))*0, columns=['a','b','c','d'])
df2 = pd.DataFrame(np.ones((3,4))*1, columns=['a','b','c','d'])
df3 = pd.DataFrame(np.ones((3,4))*1, columns=['a','b','c','d'])
s1 = pd.Series([1,2,3,4], index=['a','b','c','d'])

#将df2合并到df1的下面,以及重置index,并打印出结果
res = df1.append(df2, ignore_index=True)
print(res)
#   a  b  c  d
# 0 0.0 0.0 0.0 0.0
# 1 0.0 0.0 0.0 0.0
# 2 0.0 0.0 0.0 0.0
# 3 1.0 1.0 1.0 1.0
# 4 1.0 1.0 1.0 1.0
# 5 1.0 1.0 1.0 1.0

#合并多个df,将df2与df3合并至df1的下面,以及重置index,并打印出结果
res = df1.append([df2, df3], ignore_index=True)
print(res)
#   a  b  c  d
# 0 0.0 0.0 0.0 0.0
# 1 0.0 0.0 0.0 0.0
# 2 0.0 0.0 0.0 0.0
# 3 1.0 1.0 1.0 1.0
# 4 1.0 1.0 1.0 1.0
# 5 1.0 1.0 1.0 1.0
# 6 1.0 1.0 1.0 1.0
# 7 1.0 1.0 1.0 1.0
# 8 1.0 1.0 1.0 1.0

#合并series,将s1合并至df1,以及重置index,并打印出结果
res = df1.append(s1, ignore_index=True)
print(res)
#   a  b  c  d
# 0 0.0 0.0 0.0 0.0
# 1 0.0 0.0 0.0 0.0
# 2 0.0 0.0 0.0 0.0
# 3 1.0 2.0 3.0 4.0

八、Pandas–合并– merge

用法:主要用于两组有key column的数据,统一索引的数据,通常也被用在Database的处理中。

依据一组key合并

#定义资料集并打印出
left = pd.DataFrame({'key': ['K0', 'K1', 'K2', 'K3'],
               'A': ['A0', 'A1', 'A2', 'A3'],
               'B': ['B0', 'B1', 'B2', 'B3']})
right = pd.DataFrame({'key': ['K0', 'K1', 'K2', 'K3'],
               'C': ['C0', 'C1', 'C2', 'C3'],
               'D': ['D0', 'D1', 'D2', 'D3']})

print(left)
#  A  B key
# 0 A0 B0 K0
# 1 A1 B1 K1
# 2 A2 B2 K2
# 3 A3 B3 K3

print(right)
#  C  D key
# 0 C0 D0 K0
# 1 C1 D1 K1
# 2 C2 D2 K2
# 3 C3 D3 K3

#依据key column合并,并打印出
res = pd.merge(left, right, on='key')

print(res)
   A  B key  C  D
# 0 A0 B0 K0 C0 D0
# 1 A1 B1 K1 C1 D1
# 2 A2 B2 K2 C2 D2
# 3 A3 B3 K3 C3 D3

依据两组key合并–合并时有4种方法how = [‘left’, ‘right’, ‘outer’, ‘inner’],预设值how=’inner’

#定义资料集并打印出
left = pd.DataFrame({'key1': ['K0', 'K0', 'K1', 'K2'],
           'key2': ['K0', 'K1', 'K0', 'K1'],
           'A': ['A0', 'A1', 'A2', 'A3'],
           'B': ['B0', 'B1', 'B2', 'B3']})
right = pd.DataFrame({'key1': ['K0', 'K1', 'K1', 'K2'],
            'key2': ['K0', 'K0', 'K0', 'K0'],
            'C': ['C0', 'C1', 'C2', 'C3'],
            'D': ['D0', 'D1', 'D2', 'D3']})

print(left)
#  A  B key1 key2
# 0 A0 B0  K0  K0
# 1 A1 B1  K0  K1
# 2 A2 B2  K1  K0
# 3 A3 B3  K2  K1

print(right)
#  C  D key1 key2
# 0 C0 D0  K0  K0
# 1 C1 D1  K1  K0
# 2 C2 D2  K1  K0
# 3 C3 D3  K2  K0

#依据key1与key2 columns进行合并,并打印出四种结果['left', 'right', 'outer', 'inner']
res = pd.merge(left, right, on=['key1', 'key2'], how='inner')
print(res)
#  A  B key1 key2  C  D
# 0 A0 B0  K0  K0 C0 D0
# 1 A2 B2  K1  K0 C1 D1
# 2 A2 B2  K1  K0 C2 D2

res = pd.merge(left, right, on=['key1', 'key2'], how='outer')
print(res)
#   A  B key1 key2  C  D
# 0  A0  B0  K0  K0  C0  D0
# 1  A1  B1  K0  K1 NaN NaN
# 2  A2  B2  K1  K0  C1  D1
# 3  A2  B2  K1  K0  C2  D2
# 4  A3  B3  K2  K1 NaN NaN
# 5 NaN NaN  K2  K0  C3  D3

res = pd.merge(left, right, on=['key1', 'key2'], how='left')
print(res)
#  A  B key1 key2  C  D
# 0 A0 B0  K0  K0  C0  D0
# 1 A1 B1  K0  K1 NaN NaN
# 2 A2 B2  K1  K0  C1  D1
# 3 A2 B2  K1  K0  C2  D2
# 4 A3 B3  K2  K1 NaN NaN

res = pd.merge(left, right, on=['key1', 'key2'], how='right')
print(res)
#   A  B key1 key2  C  D
# 0  A0  B0  K0  K0 C0 D0
# 1  A2  B2  K1  K0 C1 D1
# 2  A2  B2  K1  K0 C2 D2
# 3 NaN NaN  K2  K0 C3 D3

Indicator–indicator=True会将合并的记录放在新的一列。

#定义资料集并打印出
df1 = pd.DataFrame({'col1':[0,1], 'col_left':['a','b']})
df2 = pd.DataFrame({'col1':[1,2,2],'col_right':[2,2,2]})

print(df1)
#  col1 col_left
# 0   0    a
# 1   1    b

print(df2)
#  col1 col_right
# 0   1     2
# 1   2     2
# 2   2     2

# 依据col1进行合并,并启用indicator=True,最后打印出
res = pd.merge(df1, df2, on='col1', how='outer', indicator=True)
print(res)
#  col1 col_left col_right   _merge
# 0  0.0    a    NaN  left_only
# 1  1.0    b    2.0    both
# 2  2.0   NaN    2.0 right_only
# 3  2.0   NaN    2.0 right_only

# 自定indicator column的名称,并打印出
res = pd.merge(df1, df2, on='col1', how='outer', indicator='indicator_column')
print(res)
#  col1 col_left col_right indicator_column
# 0  0.0    a    NaN    left_only
# 1  1.0    b    2.0       both
# 2  2.0   NaN    2.0    right_only
# 3  2.0   NaN    2.0    right_only

依据index合并

#定义资料集并打印出
left = pd.DataFrame({'A': ['A0', 'A1', 'A2'],
           'B': ['B0', 'B1', 'B2']},
           index=['K0', 'K1', 'K2'])
right = pd.DataFrame({'C': ['C0', 'C2', 'C3'],
           'D': ['D0', 'D2', 'D3']},
           index=['K0', 'K2', 'K3'])

print(left)
#   A  B
# K0 A0 B0
# K1 A1 B1
# K2 A2 B2

print(right)
#   C  D
# K0 C0 D0
# K2 C2 D2
# K3 C3 D3

#依据左右资料集的index进行合并,how='outer',并打印出
res = pd.merge(left, right, left_index=True, right_index=True, how='outer')
print(res)
#   A  B  C  D
# K0  A0  B0  C0  D0
# K1  A1  B1 NaN NaN
# K2  A2  B2  C2  D2
# K3 NaN NaN  C3  D3

#依据左右资料集的index进行合并,how='inner',并打印出
res = pd.merge(left, right, left_index=True, right_index=True, how='inner')
print(res)
#   A  B  C  D
# K0 A0 B0 C0 D0
# K2 A2 B2 C2 D2

解决overlapping的问题

#定义资料集
boys = pd.DataFrame({'k': ['K0', 'K1', 'K2'], 'age': [1, 2, 3]})
girls = pd.DataFrame({'k': ['K0', 'K0', 'K3'], 'age': [4, 5, 6]})

#使用suffixes解决overlapping的问题
res = pd.merge(boys, girls, on='k', suffixes=['_boy', '_girl'], how='inner')
print(res)
#  age_boy  k age_girl
# 0    1 K0     4
# 1    1 K0     5

九、Pandas–plot出图

导入

import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

Series可视化

# 随机生成1000个数据
data = pd.Series(np.random.randn(1000),index=np.arange(1000))

# 为了方便观看效果, 我们累加这个数据
data.cumsum()

# pandas 数据可以直接观看其可视化形式
data.plot()

plt.show()

可以使用 plt.plot(x=, y=),把x,y的数据作为参数存进去,但是data本来就是一个数据,所以我们可以直接plot。 

DataFrame可视化

data = pd.DataFrame(
np.random.randn(1000,4),
index=np.arange(1000),
columns=list("ABCD")
)
data.cumsum()
data.plot()
plt.show()

常用方法:
  plot
  bar
  hist
  box
  kde
  area
  scatter
  hexbin

ax = data.plot.scatter(x='A',y='B',color='DarkBlue',label='Class1')
# 将之下这个 data 画在上一个 ax 上面
data.plot.scatter(x='A',y='C',color='LightGreen',label='Class2',ax=ax)
plt.show()
支持,让我的文章更加优秀!